Sau này Kim Kê Tam xướng là phải đợi tới lúc Đại Đạo minh hiển, mọi người đều mang đạo, thế giới đại đồng thì các người tu đạo mà có công ơn sẽ vừa được hưởng hồng phúc vừa thừa hưởng thanh phúc ( thành thần thánh hiền tiên phật ), lúc ấy sẽ ko còn địa lao tù nữa, Sau khi ở thiên hạ thì lại quay về thiên đàng. Vì vậy chúng ta rất sở hữu Phật duyên mới gặp được Phật xuất thế, tức là chúng ta đã theo kịp thời đại mà Phật Di Lặc đến dương thế để độ hóa chúng sanh. Hiện giờ chúng ta bắt đầu đi sâu vào bài kinh.
https://banthothinhvuong.vn/di....-lac-cuu-kho-chan-ki

Like