với thuyết cho rằng, chính nhân tình tát Di Lặc là người thủ xướng hệ phái Duy thức của Đại thừa. 1 Số học kém chất lượng cho rằng, vị này chính là Maitreyanatha (sa.maitreyanâtha), người truyền giáo lý Duy thức cho Vô Trước (sa.asaga). Truyền thống Phật giáo Tây Tạng cho rằng, Ngài là tác kém chất lượng của 5 bài luận, được gọi là Di Lặc (Từ Thị) ngũ luận:
https://banthothinhvuong.vn/ph....at-di-lac-la-ai-y-ng

Like